ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 1.100.000,00 € Ευρώ με Φ.Π.Α.

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΣΥ 

ΓΣΥ 

ΦΑΥ 

ΣΑΥ 

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window