ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, με την αρίθμ. 69/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2περ. α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για δύο έτη , προϋπολογισμού 24.850,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 %

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26361/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Comments are closed.

Close Search Window