ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
προκηρύσσει ,ύστερα από την αρίθμ.164/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:72ΞΔΩ65-Τ3Χ), συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των δομών του (CPV: 30192700-8, 30197643-5), προϋπολογισμού δαπάνης 38.312,50 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα της προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται στην αρίθμ. 90/2019 Μελέτη .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

OIKONOMIKH

TEYD

Comments are closed.

Close Search Window