ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 148/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 132.655,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Comments are closed.

Close Search Window