ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52Α’/12.3.12).

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που   περιγράφονται στην αριθμ. 8/2019 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς  έως   31/07/2019  και ώρα 13:00  μ.μ.   στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  (οδός  Τσιτσιμελή & Εθνική Οδός  Τ. Κ. 30100 Αγρίνιο).

 Η προσφορά  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω στοιχεία :

  • Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης
  • Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των ζώων.
  • Οικονομική προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής  του Δήμου.  (τηλ. Επικοινωνίας   2641363452, 2641363454).  

Δείτε την μελέτη από ΕΔΩ

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window