ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΘΕΜΑ:« Προμήθεια καυσίμων ( πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ».

CPV: 09132100-4, 09130000-9

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, με την αρίθμ. 142/2019 απόφαση   Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: 9ΕΣ6Ω65-ΑΤΞ)  και ύστερα από την αριθ. Δ56/2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ , έχει προσφύγει στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2περ. γ  του άρθρου 32  και του άρθρου 32ΑΒ του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, για την προμήθεια καυσίμων  (πετρέλαιο κίνησης  και αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων) για την κάλυψη των αναγκών  του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,  προϋπολογισμού 7.160,00Ευρώ  με  ΦΠΑ 24 % .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Comments are closed.

Close Search Window