ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 119/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» ενδεικτικού προϋπολογισμού 273.489,32€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Comments are closed.

Close Search Window