ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

 Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Σύμφωνο συνεργασίας για το έργο: «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».
Ο Δήμος Αγρινίου συγκαταλέγεται μεταξύ 12 Δήμων της χώρας που μετέχουν στο έργο που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων μέσω:

 • της αποτύπωσης, μοντελοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ,
 • του στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ,
 • της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών,
 • του προσδιορισμού των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,
 • της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας των ΟΤΑ,
 • της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,
 • της εκπόνησης σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα λειτουργίας,
 • του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας,
 • πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένους ΟΤΑ – πιλότους.

Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξειδικευμένος ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί μετά από ανοικτό διεθνή  ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου  θα είναι δέκα τέσσερες (14) μήνες.

Ο  κάθε Δήμος  αναλαμβάνει:

 • να διευκολύνει τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
 • να ενημερώνει και να διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων και να συντονίζει τη συμμετοχή τους στο έργο
 • να μεριμνήσει ώστε το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων να διαθέσει τον αναγκαίο χρόνο για την αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών και την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών
 • να παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι αναγκαία στον ανάδοχο για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου
 • να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών και να ενημερώνει έγκαιρα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τα προβλήματα του έργου.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window