ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 592/23-1-2019 1η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ) ως εξής:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018), σύμφωνα με την αρ. 134430/2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 392/Β’/2011) όπως κάθε φορά ισχύει, εξαιρουμένης της παραγράφου 1στ) του άρθρου 2 αυτής. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018).

Ο μέσος όρος του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών μπορεί να περιλαμβάνει τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα) με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3) και εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018.

Για τον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη, για την ίδια τριετία, τα στοιχεία των αρχικών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος των υποψηφίων. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των φορολογικών στοιχείων των υποψηφίων που αφορούν σε μεταβολή των δηλωθέντων εισοδημάτων.»

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 «Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Η σχετική έννομη σχέση αποδεικνύεται μέσω σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του συμβούλου και του υποψήφιου.»

2. Η παράγραφος 2.β) του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:
«2β) Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται ύστερα από  την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο τόσο από τον υποψήφιο όσο και από το σύμβουλό του.»

3. Η παράγραφος 3.10 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης και Δικαιολογητικά»αντικαθίσταται ως εξής:
«3.10 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού σχεδίου.»

4. Η παράγραφος 18.1 του άρθρου 22 «Αίτηση Πληρωμής – Επαλήθευση – Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«18.1 Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου:

Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικού Σχεδίου συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και αφορά την κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής ή του προηγούμενου έτους. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται παράμετροι σχετικά με την τελική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης, τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν και αποδεικνύεται η ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των σχετικών δεσμεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κατάσταση, το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο, στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων και τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, που ενδεχομένως έλαβαν χώρα) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση του υπομέτρου 6.3 σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Η Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου συντάσσεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και υπογράφεται  από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης και από τον συντάκτη της.»

Άρθρο 3

Στο παράρτημα Ι «Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης – Περιφερειακό σκέλος των βαθμολογικών κριτηρίων ένταξης» όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια ένταξης, ορίζεται ως νέα «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ» και ως νέο «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ»,οι «50 βαθμοί» και το «50 (% της μέγιστης βαθμολογίας)» αντίστοιχα.

Δείτε την πρόσκληση

Comments are closed.

Close Search Window