ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει, ύστερα από την αριθμ. 55/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΩΗΤΜΩ65-Λ78), συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  για τις  ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου  Αγρινίου  (CPV:30213000-5, 30213100-6, 30232110-8, 30216110-0, 30121100-4, 31710000-6, 31710000-6), προϋπολογισμού δαπάνης 50.035,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες  προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο  των ειδών της προμήθειας.

Διακήρυξη

Περίληψη

Πίνακες Συμμόρφωσης

Έντυπο Οικονομικής

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window