Χωρίς κατηγορία|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει

ανοικτό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016, για την προμήθεια 806 πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρ. 1100 λίτρων ( CPV:34928480-6), προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%.

Τεύχος διαγωνισμού

Περίληψη 

ΤΕΥΔ

67 -2019_signed

Comments are closed.

Close Search Window