ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :
“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ”
Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 2.800.000,00 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – KX 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ – KX 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΚΧ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΧ 2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΧ 2018

Ε.Σ.Υ. – ΚΧ 2018

Σ.Α.Υ. – ΚΧ 2018

Φ.Α.Υ. – ΚΧ 2018

Τ.Σ.Υ. – ΚΧ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΧ 2018

Comments are closed.

Close Search Window