ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 προκηρύσσει, ύστερα από την αρίθμ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΩΤΩ65-ΛΔΗ), συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax των Υπηρεσιών του  Δήμου (C.P.V.: 30125110-5, 30125000-1), προϋπολογισμού δαπάνης 34.671,34Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται στην αρίθμ. 1/2019 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  & Πληροφορικής του   Δήμου Αγρινίου.

Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Τεχνική Προσφορά

ΤΕΥΔ

Διευκρίνηση

Comments are closed.

Close Search Window