ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(CPV: 44500000-5, 44164200-9, 44167300-1, 44313000-7, 44332000-6, 31711140-6, 44160000-9)

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 35/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε συνοπτικό διαγωνισμό την «Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση – βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020» ποσού 74.400,00 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξάντλησης του υλικού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 11020/7-3-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι σε ποσό 625,06 Ευρώ, αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 1 – ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ποσό 574,94 Ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ή ποσό 1.200,00 Ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Η Διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofagrinio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται από το Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων τηλ.: 2641360732-740).

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Comments are closed.

Close Search Window