ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ¨ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ¨ (περιοχή κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) Δήμου Αγρινίου».

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης :   566.878,08 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο είναι ενταγμένο στο «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Προγρ. Περίοδος 2014 – 2020, Δράση 5.a.1.1-b, Κωδικός 25a11b_1 και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.


Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών :  Τρίτη   02/04/2019        10:00  π.μ


Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 05/04/2019  10:00  π.μ


Δείτε τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τευχών δημοπράτησης παρακάτω. Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, Παλαιά Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 00, Τηλ: 26410-60703 Fax: 26410-60738, email: dty@agrinio.gr).

Comments are closed.

Close Search Window