ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: E.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή,
ΤΚ 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και των μεταγενέστερων τροποποιητικών νόμων αυτού Ν.4541/2018(άρθρο 14) και Ν.4582/2018 (άρθρο 84), όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου δεν προβούν σε ανανέωση-θεώρηση των αδειών τους έως τις 15-01-2019, μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. Συγκεκριμένα με τον Ν.4582/2018  (που δημοσιεύτηκε στις 11-12-2018), οι επαγγελματίες πωλητές (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, για την ανανέωση των αδειών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι επαγγελματίες πωλητές  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ) με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε στην ανανέωση των επαγγελματικών αδειών έως 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Ειδικότερα:

Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία.

Για τη θεώρηση των αδειών υποβάλλονται από τους δικαιούχους:
1. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

1α. δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017.1β. ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 τουΝ. 4497/2017.

1γ. ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

1δ. ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 (ημερήσιο τέλος).

2. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,

3. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,

4. έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017,

5. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, (Υ1γ/ Γ.Π. /οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

6. Δημοτική Ενημερότητα.
7. Επιπλέον για τη θεώρηση της άδειας κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας αρχής Παράβολο 15,00 ευρώ (Y.A. 12679/01.02.2018, ΦΕΚ 353/07.02.2018 τ.Β’).

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης και στα τηλ.: 2641363526, 2641363450.

Η παρούσα αναρτάται σήμερα 13-12-2018, κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄ 208/11.12.2018)

Comments are closed.

Close Search Window