ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους, υπό διαμόρφωση, καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης), μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Αγρινίου  (ταχυδρομική διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10,         301 31 ΑΓΡΙΝΙΟ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου,το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ έως και 18 Δεκεμβρίου 2018, καθώς έπειτα από αυτή την ημερομηνία κλείνει το Μητρώο για όλο το έτος 2019. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά,είτε με fax (2641039660 ή 2641026436) εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Συνημμένα

  1. Πρόσκληση:  Scan_20181127_123759
  2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελετητή : ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛ.-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΡΘΡΟ-118-Ν.4412_16 μελετητη
  3. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εργολήπτη: ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛ.-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΡΘΡΟ-118-Ν.4412_16 εργοληπτη
  4. Υπεύθυνη δήλωση: ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΚΗΣΚ

Comments are closed.

Close Search Window