ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                            Αγρίνιο, 05-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                      Αρίθμ. Πρωτ.:48219

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό  διαγωνισμό  « η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 9.946,80€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγρινίου, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Παλαμά και Μαβίλη 6, 3ος όροφος),  στις 23-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα έως 11:00  π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή  προσφέροντες οι οποίοι , δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες  θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος  όροφος , τηλέφωνο   2641360257) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες   ή  από την  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gr).

                                                                               

               Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

diakiryxi_proc(1)

entypo_oikonomikis_prosforas(2)

teyd(1)

Comments are closed.

Close Search Window