ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΑΔΑ: 6ΖΒΣΩ65-9ΕΔ   

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο 5/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.: 48212

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και  Μαβίλη 6

ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641360274-278

FAX : 2641360277

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ. 219 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ98ΗΩ65-ΜΨΥ), συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την ανάθεση σε   τρίτο της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (CPV:64100000-7) για διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού δαπάνης  73.720,98 Ευρώ  με ΦΠΑ 24% , με σφραγισμένες   προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά κατηγορία  υπηρεσίας  όπως αυτές  αναφέρονται στην  αρίθμ. 118/2018 Μελέτη της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στις 22/10/2018, ημέρα  Δευτέρα, στην Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών (οδός  Παλαμά  & Μαβίλη  6 – Αγρίνιο , ΤΚ :30131 ) ,με καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών τις  11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα  ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμού .

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  δεν απαιτείται.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.agrinio.gr ή από το  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6 –Αγρίνιο, αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα  τηλ.: 2641360274  fax: 2641360277  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΑ 23 ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window