ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων CPV: 45510000-5

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνέχεια της υπ. αριθ.212/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για το τμήμα 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων του υπ αριθ. 28132/30-5-2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (βάσει του άρθρου 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.6, αρ.79 παρ.5, αρ.100 παρ.4, και 221 του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το ΤΜΗΜΑ του διαγωνισμού, που κηρύχθηκε άγονο σε προηγούμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους   παρακάτω όρους  και  προϋποθέσεις :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α/Α Περιγραφή μίσθωσης  

 

CPV

 

Α.Τ.

Μον.

μετρ.

   Ποσό­τητα    Τιμή

Μονάδος

(ευρώ)

Δαπάνη

Μερική

(ευρώ)

 

7

Μίσθωση γερανοφόρου μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων

Με μήκος ανύψωσης 20μ και

άνω με δυνατότητα συγκράτησης τουλάχιστον

2 th στα 20μ  για ημερήσια απασχόληση

 

 

 

 

45510000-5

7 6,00 ώρες 15 200 3.000,00
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

3.000,00
ΦΠΑ 24% 720,00
 

Σύνολο

3.720,00

Αναλυτικά  οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω είδους μίσθωσης αναφέρονται στην  αρίθμ. 53/17-4-2018 Μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας  πρόσκλησης.

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον  Κ.Α. : 30-6233.002 με  πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2019 του Δήμου. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την με αρ. πρωτ.28132/30-5-2018, με ΑΔΑΜ:18PROC003181920,18PROC003182111, διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθ. 28132/30-5-2018 Διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.  53/17-4-2018 μελέτης, που συνέταξε  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επι ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής , Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 28132/30-5-2018, διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της αριθμ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η ημερομηνία έναρξης  και  η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  οι ακόλουθες :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/09/2018 και ώρα 17:00 μμ 10/10/2018 και ώρα 17:00 μμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και

πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

Ο Δήμος Αγρινίου θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ.31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει προς τα αποφαινόμενα όργανα και έχοντας τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει με το άνοιγμα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, ενώ το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ανωτέρω επιτροπή και οι προσφέροντες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr ,καθώς και  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://www.promitheus.gov.gr και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου, αρμόδιος υπάλληλος  Μιχάλη Αθηνά, τηλ. 2641360740,710,732, fax 2641360738.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α/Α Περιγραφή μίσθωσης  

 

CPV

 

Α.Τ.

Μον.

μετρ.

   Ποσό­τητα    Τιμή

Μονάδος

(ευρώ)

Δαπάνη

Μερική

(ευρώ)

 

7

Μίσθωση γερανοφόρου μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων

Με μήκος ανύψωσης 20μ και

άνω με δυνατότητα συγκράτησης τουλάχιστον

2 th στα 20μ  για ημερήσια απασχόληση

 

 

 

 

45510000-5

7 6,00 ώρες 15 200 3.000,00
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

3.000,00
ΦΠΑ 24% 720,00
 

Σύνολο

3.720,00

Αναλυτικά  οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω είδους μίσθωσης αναφέρονται στην  αρίθμ. 53/17-4-2018 Μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας  πρόσκλησης.

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον  Κ.Α. : 30-6233.002 με  πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2019 του Δήμου. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την με αρ. πρωτ.28132/30-5-2018, με ΑΔΑΜ:18PROC003181920,18PROC003182111, διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθ. 28132/30-5-2018 Διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.  53/17-4-2018 μελέτης, που συνέταξε  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επι ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής , Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 28132/30-5-2018, διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της αριθμ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η ημερομηνία έναρξης  και  η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  οι ακόλουθες :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/09/2018 και ώρα 17:00 μμ 10/10/2018 και ώρα 17:00 μμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και

πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

Ο Δήμος Αγρινίου θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ.31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει προς τα αποφαινόμενα όργανα και έχοντας τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει με το άνοιγμα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, ενώ το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ανωτέρω επιτροπή και οι προσφέροντες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr ,καθώς και  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://www.promitheus.gov.gr και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου, αρμόδιος υπάλληλος  Μιχάλη Αθηνά, τηλ. 2641360740,710,732, fax 2641360738.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – 1.09 MB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ – 4.07 MB

ΤΕΥΔ – 65.46 KB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ – 2.2 MB

Comments are closed.

Close Search Window