Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Φώτιος Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2641363551, φαξ: 2641029903, e-mail: fantonopoulos@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

2) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

3) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής

4) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.

(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.

(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

5) Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).

6) Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.

Από την παρακάτω λίστα προτύπων εντύπων και διαδικασιών μπορείτε να επιλέξετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε και να τα καταθέσετε στην υπηρεσία μας.

1.      Βεβαίωση χορήγησης χρήσεων γης

2.      Αποζημίωση επικειμένων πράξεων εφαρμογής

3.      Τροποποίηση σχεδίου πόλεως

4.      Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

5.      Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας

6.      Προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος σε ιδιοκτησία για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής 

7.      Έκδοση διορθωτικής πράξης εφαρμογής – Ανασύνταξη

8.      Χορήγηση φωτοαντιγράφων σχεδίων

9.      Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας πράξεων εφαρμογής

10.    Χορήγηση όρων δόμησης

11.    Δήλωση ιδιοκτησίας

 

Comments are closed.

Close Search Window