Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊστάμενος: Χρήστος Τσώκος
Τηλέφωνο:2641360715, φαξ:2641360738, e-mail:tsokos.christos@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Το Τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑΔΑ). Το Τµήµα συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Περιβάλλοντος.

2.Μεριμνά για την επισκευή , την συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π.) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

3.Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υδραυλικών υποδομών του Δήμου, των περιοδικών ελέγχων του πόσιμου νερού από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου

4.Προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης και ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης & των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα

5.Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τις οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων

Comments are closed.

Close Search Window