Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:Παπαπάνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2641360728, 6930073100, φαξ:2641360738, e-mail:bpapapanou@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στο τµήµα συγκροτούνται συνεργεία κατασκευών/επισκευών και συντήρησης για τα παρακάτω είδη έργων και εργασιών:

– Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδοµής (κατασκευές οδών, κόµβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπληµµυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεµάτων κ.λπ.).
– Κυκλοφοριακές εφαρµογές. Εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών. Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήµου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόµενους, παροχής πληροφοριών σε θέµατα του Δήµου, στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κ.λπ.)
– Η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσµηση και εξοπλισµό των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήµου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαµβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήµος. Τα εκτελούµενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδοµικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσµατα, χρωµατισµοί, επιστρώσεις κ.λπ.), ξυλουργικές και µεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.
– Έργα διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.), κήπων και τοπίων.
– Η αναστήλωση και ανάδειξη παραδοσιακών κτιρίων ή µνηµείων της πόλης.

Comments are closed.

Close Search Window