Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ελεονώρα Παπαπάνου
Τηλέφωνο: 2641360632, φαξ:2641022523,
e-mail: tm.koimitirion@agrinio.gr
Τηλέφωνο Κοιμητηρίου Αγ. Γεωργίου Αγρινίου 2641022156
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες Τμήματος Κοιμητηρίων

1.  Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.

2.  Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

3.  Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τμήματος (εργάτες, συντηρητές κλπ)

4.  Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

5.  Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

6. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Επικύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου

Κανονισμός λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου

Comments are closed.

Close Search Window