Διεύθυνση: Αναστασιάδη 1, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Μαρία Καρρά
Τηλέφωνο: 2641360686,  e-mail:mariakarra@agrinio.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τηλέφωνα & E-mails:

26413-60305, 2641360490 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, dimotiko-symboulio@agrinio.gr

26413-60308, 2641360491Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, dimotiko-symboulio@agrinio.gr & pzonaras@agrinio.gr

26413-60315,2641360492  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, oikon_epitropi@agrinio.gr & mliatsou@agrinio.gr

26413-60306, 2641360493 Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, atragoulia@agrinio.gr

Fax: 26410-28668

Το Τμήμα Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων του ∆ήµου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου. Ειδικότερα

1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθµιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).

2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, καθώς και προς το Γενικό Γραµµατέα (οργάνωση και ρύθµιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ).

3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και προς το Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.

4) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές Παρατάξεις. 5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των αιρετών οργάνων και των υπηρεσιών του ∆ήµου για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα του ∆ήµου. 6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε διαφόρους φορείς και όργανα και µεριµνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο ∆ήµο.

Comments are closed.

Close Search Window