Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
Προϊσταμένη:Σταυρούλα Ζησιμοπούλου
Tηλέφωνο: 26413-60421, 26413-60424 φαξ:26410-39660 e-mail:szisimopoulou@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 •  

  Αρμοδιότητες και στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

  Χαριλάου Τρικούπη 10, ΤΚ 301 00 Αγρίνιο, 1ος όροφος. Τηλ. 26413 60224, 26413 60227, 26413 60228, 26413 60229, 26413 60240, 26413 60243, fax 26410 39660, email: bigiannouli@gmail.com, kolonia@agrinio.gr, ntinapapadia@gmail.com, dtsakanikas@agrinio.gr, szisimopoulou@agrinio.gr.

   

  1)      Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του ( πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).

  2)      Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες.

  3)      Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.

  4)      Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

  5)      Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

  6)      Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήµου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).

  7)      Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήµο.

  8)      Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές:

  (α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.

  (β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.

  (γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήµου λαµβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Comments are closed.

Close Search Window