Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131

Προϊσταμένη:Αθηνά Καντάνη ,
Tηλέφωνο Δημοτολογίου: 26413-60430 έως 436,  fax 26410-58973 e-mail:dhmotologio@agrinio.gr.

Τηλέφωνα Ληξιαρχείων:

ΔΕ Αγρινίου 2641360437 και 2641360438 και email: lixiarxeio@agrinio.gr

ΔΕ Αρακύνθου 2635360021 και 2635360027 και fax 2635023121

ΔΕ Θεστιέων 2641360912 και 2641360915 , fax: 2641061353

ΔΕ Μακρυνείας 2635360101 και 2635360104, fax:2635042692

ΔΕ Νεάπολης 2641360712, fax: 2641044668

ΔΕ Παναιτωλικού 2641360012, 2641360013, 2641360014, fax: 26413-60016

ΔΕ Παρακαμπυλίων 2641362111, 2641362121, 2641362123, fax: 26410-81726

ΔΕ Παραβόλας 2641360812, 2641360814, 2641360817. fax: 26410-61234

ΔΕ Στράτου 2641362017, 2641362019, fax: 2641071214

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

1) Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.

2) Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

3) Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των γάµων αυτών.

5) Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.

6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.

7) Συνεργάζεται µε άλλους ∆ήµους και δηµόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.

8) Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

9) Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρεια του ∆ήµου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.

10) Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

11) Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.

12) Ενηµερώνει το ∆ηµοτολόγιο και τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ∆ήµων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τµήµατα αυτά.

13) Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων ∆ήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί.

Δημοτολόγιο

Πριν υποβάλλετε αιτήσεις και δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στα παραπάνω τηλέφωνα

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε

1. Χορήγηση Πιστοποιητικών Εντοπιότητας, Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης και Ταυτότητας

Για τα παρακάτω πιστοποιητικά απαιτείται μόνο αίτηση του ενδιαφερομένου
Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης
Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Χορήγηση Πιστοποιητικού για έκδοση ταυτότητας
Αρχεία

Αίτηση Δημότη

Γενική Αίτηση Δημότη

2.α Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

Για ανήλικο :
Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα :
Αίτηση του ενδιαφερομένου
Δύο φωτογραφίες
Φωτοτυπία της ταυτότητάς

2.β Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών

Αίτηση ενδιαφερομένου

Αρχεία

Αίτηση Δημότη
Γενική Αίτηση Δημότη

3. Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία
Αίτηση Δημότη

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Αγρινίου

Αίτηση του ενδιαφερομένου
Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή δύο(2) ετών πριν
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Αγρίνιο με τα στοιχεία της διεύθυνσης(όταν ο ίδιος δεν κάνει Φορολογική Δήλωση)
Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών

Αρχεία

Αίτηση Δημότη
Γενική Αίτηση Δημότη

5. Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών
Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

Αίτηση εγγραφής

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου ή λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν) και ιδιωτικών συμφωνικά

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης (εφόσον υπάρχουν)

Αρχεία

Αίτηση Δημότη

6. Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Αίτηση ενδιαφερομένου (αρχικής εγγραφής)
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου
Αρχεία

Αίτηση Δημότη

7. Εγγραφή Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
Αίτηση ενδιαφερόμενου.
Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας και διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για μεταδημότευση – 37.5 KB
Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής 24 KB
Έντυπο αίτησης για αρχική εγγραφή στο δημοτολόγιο – 32 KB

8. Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

Αίτηση ενδιαφερομένου
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Περιφέρειας)
Πρακτικό ορκωμοσίας
Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
Για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Εκκαθαριστικό εφορίας των δύο(2) τελευταίων ετών

Αρχεία
Έντυπο αίτησης για μεταδημότευση

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής

Έντυπο αίτησης για αρχική εγγραφή στο δημοτολόγιο

9. Άνοιγμα μερίδας δημότη από μεταδημότευση

Αίτηση ενδιαφερομένου
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός
Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών

Αρχεία

Έντυπο αίτησης – 37 KB

10. Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα

Αίτηση ενδιαφερομένου
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία

Έντυπο αίτησης – 37 KB

11. Μεταδημότευση άγαμου

Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Εκκαθαριστικά εφορίας )
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Αρχεία

Έντυπο αίτησης – 37 KB

12. Μεταδημότευση εγγάμου

Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Εκκαθαριστικά εφορίας)
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB

13. Μεταδημότευση ενός συζύγου

Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών
Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών
Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB

14. Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των

Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία)
Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας
Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB

15. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
Ληξιαρχική πράξη Α’ Γάμου
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά)
Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά)
Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια ή εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού, είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB

16. Επαναδημότευση

Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά

Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB
Υπεύθυνη Δήλωση

17. Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Αίτηση ενδιαφερομένου

Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 37 KB

18. Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο

Αίτηση του γονέα.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από την Περιφέρεια. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου της μητέρας
Φωτοαντίγραφο κάρτας παραμονής μητέρας
Αρχεία
Έντυπο αίτησης

19. Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Αιτήσεις των γονέων
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και που είναι δημότης ο πατέρας για να εγγραφή το τέκνο
Πράξη εκούσιας αναγνώρισης , από συμβολαιογράφο
Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από την Περιφέρεια . (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)
Αρχεία
Αίτηση Δημότη

20. Προσθήκη κυρίου ονόματος
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα
Αρχείο
Αίτηση Δημότη

21. Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση οικείου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
Αρχείο
Αίτηση Δημότη

22. Διόρθωση κυρίου ονόματος
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα
Αρχείο
Αίτηση Δημότη

23. Διόρθωση ηλικίας

Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με :

Βεβαίωση βαπτίσεως από τον εφημέριο εκκλησίας που έγινε η βάπτιση
Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως.

Αρχεία
Αίτηση Δημότη

24. Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Αίτηση Δημότη

Ληξιαρχείο

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: 26413-60230 & 26413-60237

Δήλωση Γέννησης

Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, ιδίως για τη σειρά γέννησης

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν μεταφρασμένα διαβατήρια ή πιστοποιητικό γάμου.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 100,00€. Μετά την παρέλευση των 100 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 300,00€.

Αρχεία
ekprothesmi

dilosi_gennisis

Δήλωση Γάμου

Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
Δήλωση του ιερέα, αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο, ή του Δημάρχου, αν πρόκειται για πολιτικό γάμο
Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Μετά το διάστημα των 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 100,00€. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 300,00€.

Αρχεία
ekprothesmi

ypeythyni_dilosi_gamoy

dilosi_gamos

ekdoseis_adeias_gamoy_apo_allo_dimo

Δήλωση Βάπτισης

Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς

Η προθεσμία δήλωσης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία βάπτισης και γίνεται από τους γονείς, τον ανάδοχο ή από συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντος.

Μετά το διάστημα των 90 ημερών και μέχρι 180 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50€. Μετά την παρέλευση των 180 ημερών, το παράβολο ανέρχεται σε 13,50€.

Αρχεία
ekprothesmi

dilosi_baptisis


Δήλωση Διαζυγίου

Αίτηση
Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που έχει γίνει αμετάκλητη (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο) για πολιτικό γάμο ενώ, για θρησκευτικό γάμο το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που εγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά το διάστημα των 30 ημερών και μέχρι 120 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 100,00€. Μετά την παρέλευση των 120 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 300,00€.

Αρχεία
dilosi_diazigiou

ekprothesmi

Δήλωση Θανάτου

Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος
Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογεγραμμένη από τον δηλούντα.
Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας.

Για τη δήλωση και έκδοση άδειας ταφής υπάρχει προθεσμία 24 ωρών πριν την ταφή. Το Ληξιαρχείο λειτουργεί όλες τις αργίες μόνο για την έκδοση αδειών ταφής.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο αδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή. Αν η δήλωση γίνει μετά την 30 ημέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου. Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο Ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο, ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από τον Λιμενάρχη της πρώτης προσέγγισης του πλοίου, στον Ληξίαρχο της έδρας του Λιμεναρχείου.

Αρχεία
ekprothesmi

dilosi_thanatou

Ονοματοδοσία
Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου ειναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα γίνει και δηλώνεται πριν τη βάπτιση του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως απαραίτητα πρέπει να φέρει μαζί του έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους (για τους αλλοδαπούς με ελληνικούς χαρακτήρες) και η ημερομηνία γέννησής του.
Αρχεία
ypeythini_dilosi

Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως – γάμου – θανάτου
Για τις παρακάτω ληξιαρχικές πράξεις απαιτείται μόνο αίτηση του ενδιαφερομένου:

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Αρχεία
aitisi_lixiarheioy

Μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων
Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

Διαζύγιο

Ακύρωση γάμου

Προσβολή πατρότητας

Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου

Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου

Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο

Υιοθεσία

Λύση υιοθεσίας

Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου

Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος

Αλλαγή επωνύμου

Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας

Δήλωση αφάνειας

Αλλαγή φύλου

Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου.

Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου.

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Αγρινίου δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Μετά το διάστημα των 30 ημερών και μέχρι 120 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 100,00€. Μετά την παρέλευση των 120 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 300,00€.

Αρχεία
aitisi_apli

Διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων
Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο ν΄αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν, λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων, Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα.

Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Αρχεία
aitisi_apli

diorthosi_sfalmatos

diorthosi_sfalmatos_dikastiki_apofasi

Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης που τέλεσε γάμο προ της 18/2/1983

Ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία να αναφέρεται η ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 12 παραγρ. 3 του Ν. 1649/1986 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 παράγρ. 2 του Ν. 1329/1983.
Αίτηση της ενδιαφερομένης
Αρχεία
anaktisi_eponymoy

Πολιτικοί Γάμοι

Πριν υποβάλλετε αιτήσεις και δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στα παραπάνω τηλέφωνα

Τέλεση Πολιτικού Γάμου
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Το τέλος για την τέλεση του πολιτικού γάμου είναι παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15€, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 401/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.

Αρχεία
(4)aitisi-dhmoth

(2)aitisi-dhmoth

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς

Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει.

Οι μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων πρέπει να γίνονται από επίσημη αρχή (μεταφραστική υπηρεσία υπουργείου εξωτερικών ή προξενείο)

Αρχεία
aitisi-dhmoth_oll

Άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν:

Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά
Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά με την σφραγίδα ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα. (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα). Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.
Άδεια παραμονής

α) Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

β) Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).

aitisi-dhmoth_oll

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

Αίτηση
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται

α) οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου
γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές
Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).

(Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15€, ένα για κάθε άδεια γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Ο καθορισμός της τοποθεσίας και η ώρα διεξαγωγής των γάμων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας με την ταυτότητα σας.

Αρχεία
(3)aitisi-dhmoth

aitisi-dhmoth_oll

Μητρώο Αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
Αίτηση ενδιαφερομένου

Αρχεία
(1)aitisi-dhmoth_eggrafh_sta_mitroa_arrenwn


Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Αίτηση ενδιαφερομένου
Δύο φωτογραφίες
Φωτοτυπία της ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος
Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες

Αρχεία
(2)aitisi-dhmoth_stratiotikwn_sxolwn


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας.
Αρχεία
(3)aitisi-dhmoth_oikogeneiakhs_katastashs_gia_stratologikh_xrhsh

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης
Αρχεία
(4)aitisi-dhmoth_epaneggrafh_anyparktwn_sta_mhtrwa_arrenwn

Εγγραφή Αδήλωτου

Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον Δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους
Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει

Αρχεία
(5)aitisi-dhmoth_eggrafh-adhlotoy-sto-moitrwo-arrenwn

(5)ypeythymi_dilosi

(5)ypeythymi_dilosi_2a

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αρχεία
(6)aitisi-dhmoth_diagrafh_apo_ta_mhtrwa_arrenwn_pollaplos_eggegramenwn

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(8-9-10-11-13)aitisi-dhmoth_pros


Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

Αρχεία
(7&12)aitisi-dhmoth_diagrafh_apo_ta_mhtrwa_arrenwn_logo_thanatoy_h_afaneias

Διόρθωση Επωνύμου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(8-9-10-11-13)aitisi-dhmoth_pros

Διόρθωση Πατρωνύμου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(8-9-10-11-13)aitisi-dhmoth_pros

Διόρθωση Μητρωνύμου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(8-9-10-11-13)aitisi-dhmoth_pros

Πιστοποιητικό ανυπαρξίας
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(7&12)aitisi-dhmoth_diagrafh_apo_ta_mhtrwa_arrenwn_logo_thanatoy_h_afaneias

Διαγραφή Θήλεος από τα Μητρώα Αρρένων
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
(8-9-10-11-13)aitisi-dhmoth_pros

Comments are closed.

Close Search Window