Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
Διευθύντρια: Βασιλική Φελέκη
Tηλέφωνο: 2641360420,  φαξ: 2641026436, email:dioikitiko@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήµου και για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την γραµµατειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του ∆ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Τµήµατα ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργούν στις δηµοτικές ενότητες.

Κάθε αποκεντρωµένο Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1) γραµµατειακή και διοικητική λειτουργία (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

2) Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δηµοτικής ενότητας.

3) Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

4) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.

5) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

6) Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

7) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήµο που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης.

8) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήµου.

9) Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί γραφείο Είσπραξης οφειλών προς το Δήµο, σύµφωνα µε τις ειδικότερες οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

α.Λειτουργεί γραφείο Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

ΤΚ 300 27 τηλ. 26410 22506 fax 26410 22506 email: tkdokimiou@gmail.com.

β. Λειτουργεί γραφείο Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Δοκιμίου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26410 23890, fax 26410 23890 email: tkdokimiou@gmail.com.

γ. Λειτουργεί γραφείο Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Καλυβίων κάθε Παρασκευή.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26410-95068, email: tkdokimiou@gmail.com.

δ. Λειτουργεί γραφείο Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Καμαρούλας κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26410 27010 fax 26410 27010 email: xgournari@agrinio.gr.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Αγγελοκάστρου.

ΤΚ 304 00, τηλ. 26413 61013 fax 26410 93113 email: dimsim1964@hotmail.com.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Παπαδατών.

ΤΚ 300 11, τηλ. 26353 60021 fax 26350 23121 email: georglagos@yahoo.gr

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Καινουρίου.

ΤΚ 300 05, τηλ. 26413 60912 fax 26410 61353 email: yfantisnikos@hotmail.gr.

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Γαβαλούς.

ΤΚ 300 15, τηλ. 26353 60101 fax 26350 42692 email: l.lamprak@yahoo.gr.

6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Νεάπολης.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26413 60712 fax 26410 44668 email: de-neapolis@agrinio.gr.

7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Σκουτεράς.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26413 60012 fax 26413 60021 email: antxalvantzi@hotmail.com.

8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Παραβόλας.

ΤΚ 300 10, τηλ. 26413 60812 fax 26410 61234 email: de-paravolas@agrinio.gr.

9. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ:

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.

ΤΚ 300 21, τηλ. 26413 62123 fax 26410 81726 email: xschiza@agrinio.gr.

10. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ :

Τµήµα Διοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Τ.Κ. Στράτου.

ΤΚ 301 00, τηλ. 26413 62019 fax 26410 71214 email: lampkokotos@hotmail.com.

Η Διεύθυνση αποτελείται απο τα παρακάτω τμήματα

Comments are closed.

Close Search Window