Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Τζιώλης

.

Email:  gg@agrinio.gr  

Τηλ: 26413 60405, 26413 60337

Ο κος Δημήτρης Τζιώλης, Αγρονόμος – τοπογράφος-Μηχανικός διορίσθηκε Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου, με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου.

Ο κος Τζιώλης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και ευθύνες, τις οποίες ασκεί τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και τις λοιπές αποφάσεις Δημάρχου.

Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.Προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για την βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. Οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

O Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου μεταβίβασε επίσης στον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Τζιώλη τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.Το σύνολο των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Σχεδίου Πόλης και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων.

2.Την αρμοδιότητα της δημιουργίας νέας οργανικής μονάδας ,την οργάνωσή της την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις συναφείς υπηρεσίες του Δήμου και την ένταξη αυτής στο νέο Ο.Ε.Υ. με αντικείμενο :

α. την συλλογή, τεκμηρίωση, τήρηση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων

β. την συλλογή , γεωμετρική-χωρική και νομική τεκμηρίωση , όλων των στοιχείων των ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου , την τήρηση αρχείου και την απόδοση αυτών στην οικονομική υπηρεσία για αξιοποίηση , ενόψει της ένταξης του δήμου στο εθνικό κτηματολόγιο.

Close Search Window